Przedszkole i Szkoła High Scope

Metoda Nauczania

Podstawę naukową tej metody edukacji stanowi teoria rozwoju Jeana Piageta, w myśl której stworzono program nauczania wskazujący dzieciom, jak się aktywnie uczyć, w jaki sposób planować i realizować swoje zamierzenia oraz jak sprawdzać skuteczność swojego działania.

Program ten wyposaża dzieci w różne doświadczenia, które nie tylko są pomocne w podejmowaniu decyzji, rozwiązywaniu problemów, ale także wpływają korzystnie na ich rozwój intelektualny i społeczny.

High Scope nie jest programem nauczania o ściśle wyznaczonych ramach, ustalonej strukturze i dlatego może być stosowany w różnych grupach wiekowych i w różnych środowiskach.

Plan-Do-Review

Zasadniczym składnikiem metody HighScope jest sekwencja palnuj – wykonuj – oceniaj

Przestrzeń

Zarówno przestrzeń, jak i materiały użyte podczas realizacji programu są bardzo uważnie dobierane, tak by wspierały aktywne uczenie się

Partnerstwo

Dorośli są partnerami dzieci w działaniu, a nie sprawującymi władzę wszystkowiedzącymi opiekunami

Metoda

High Scope

Metoda High Scope pozwala na ocenę wytrzymałości i umiejętności dziecka na początku edukacji i umożliwia ich dalszą odpowiednią stymulację. Stawiając zadania, nauczyciel inicjuje w swojej grupie doświadczenia, które pozwolą na osiągnięcie celów długoterminowych, często po kilku latach. Zadania te mają rozwijać umiejętność używania różnorodnych form ekspresji oraz sprawność tworzenia wypowiedzi (pisemnych i ustnych), dawać wiedzę o rzeczach i obiektach, która będzie stanowiła podstawę edukacji, uczyć wyrażania (komunikowania) swoich przeżyć i doświadczeń rówieśnikom i dorosłym, a także przyzwyczajać do pracy w grupie i podejmowania decyzji. Podczas zajęć dzieci uczą się planować, uwzględniając nakład czasu i energii, rozwijają umiejętność wykorzystywania nowo nabytych zdolności.

Metoda

Planuj Wykonuj Oceniaj

Wykorzystując to, że dzieci najwięcej uczą się podczas wykonywania interesujących je doświadczeń , gdy same wyznaczają sobie cele, program nauczania zachęca do podejmowania decyzji o rodzaju aktywności i użytych materiałach. Gdy dzieci podejmą już decyzję i ustalą plan działania, odkrywają, zadają pytania i odpowiadają, rozwiązują problemy, uczestnicząc w dialogu z kolegami z grupy oraz z nauczycielem. Dzień w przedszkolu można przedstawić jako łańcuch następujących po sobie zdarzeń: planowanie aktywności – wykonywanie zadań – ocena. Planowanie całego dnia i ocenianie przebiegu zajęć zaraz po ich zakończeniu pozwala na wyciąganie użytecznych wniosków.

Przyjazna Dzieciom

Przestrzeń

Aktywną naukę wspomagają zarówno przestrzeń jak i materiały użyte podczas pracy z dziećmi, dlatego bardzo ważny jest ich wybór. Główna przestrzeń jest podzielona na „kąciki tematyczne” uwzględniające rodzaj aktywności. Mogą to być na przykład wydzielone miejsca dla aktywności plastycznej, kącik klocków, czytelniczy, zabawy w dom, małe zabawki, czy kącik zabaw z piaskiem i wodą. Materiały i pomoce są dostępne dla dzieci tak, by mogły z nich łatwo samodzielnie korzystać.

Nauczyciel Jako

Partner

Dorośli są partnerami dzieci w działaniu, a nie sprawującymi władzę wszystkowiedzącymi opiekunami. High Scope podkreśla znaczenie pozytywnych interakcji między nauczycielem i dzieckiem: dzielenie się z dziećmi kontrolą nad tym, co się dzieje, , skupianie się na indywidualnych cechach dziecka, tworzenie atmosfery przyjaźni z dziećmi; wspieranie pomysłów dzieci i rozwiązywanie ewentualnych konfliktów.

This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Sto Światów Przedszkole Szkoła